Пријава

Предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување и предмети за едукација од полето или областа на истражување

 

Согласно член 40 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, студентот, во договор со менторот, избира предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување и предмети за едукација од полето или областа на истражување.